Skip links

رکوردها و افتخارات

مصاحبه صدا و سیما

video
مصاحبه شبکه اصفهان با استاد علیرضا محمدی کمال آبادی

رکوردهای علیرضا محمدی کمال آبادی

رکورد

رکورد حفظ 2700 رقم از عدد پی (π) و برای هر عدد پی، حفظ 2700 کد چند رقمی و همچنین تشخیص اینکه هر کد مربوط به کدامین عدد پی می باشد.

رکورد

رکورد حفظ تمامی کشورهای جهان با پایتخت ها و بازگو کردن آن در کوتاه ترین زمان ممکن

رکورد

رکورد حفظ تقریبا تمامی دارو های جهان و بازگو کردن آن در کوتاه ترین زمان ممکن

رکورد

رکورد حفظ تمامی استان ها و شهرستان های ایران و بازگو کردن آن در کوتاه ترین زمان ممکن

رکورد

رکورد حفظ تمام اسماء الهی و گفتن آن بدون نظم در کوتاه ترین زمان ممکن

رکورد

رکورد حفظ جدول مندلیف و گفتن در 50 ثانیه به ترتیب عدد اتمی

مدارک و تقدیر نامه ها

موسسه ثبت رکوردهای ملی ایران علیرضا محمدی کمال آبادی
موسسه ثبت رکوردهای ملی ایران
مرکز آموزش هوانیروز شهید وطن پور اصفهان
مرکز آموزش هوانیروز شهید وطن پور
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد
دانشگاه آزاد اسلامی دولت آباد
شهرداری حسن آباد ، شهرستان اصفهان
شهرداری حسن آباد، شهرستان اصفهان
دانشگاه شهرکرد
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
دانشگاه پیام نور جرقویه علیا
دانشگاه پیام نور جرقویه علیا
دانشکده علوم تربیتی دانشگاه اصفهان
دانشکده علوم تربیتی دانشگاه اصفهان
آموزش و پرورش ناحیه دو اصفهان
آموزش و پرورش ناحیه دو اصفهان
دانشگاه پیام نور جرقویه علیا
دانشگاه پیام نور جرقویه علیا
پژوهش سرای دکتر فقیهی
پژوهش سرای دکتر فقیهی
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد