Skip links

مستند یک مرد، یک کهکشان در شبکه مستند

مجموعه “ترین ها” این بار در قالب برنامه «یک مرد، یک کهکشان» با آقای علی رضا محمدی کمال آبادی که دارای توانایی شگفت انگیزی در حافظه است همراه می شود.

“مستند یک مرد، یک کهکشان”

علیرضا محمدی کمال آبادی

video
علیرضا محمدی کمال آبادی شبکه مستند

Leave a comment